Šarišské

Jastrabie most

Výstavba prebieha

Účelom navrhovanej činnosti je realizovať navrhovanú rekonštrukciu mostného objektu a priľahlých úsekov cesty s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky .
Na základe zistených skutočností a skutkového stavebno – technického stavu mosta je nevyhnutné projekčné riešenie komplexnej výmeny mostnej konštrukcie s osadením nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení (zábradlí resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, úpravu okolia mosta cestných svahov a vodného toku vydláždením koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane. V rámci technického riešenia je potrebné uvažovať so zriadením obchádzkovej trasy počas výstavby v mieste mostného objektu. Úprava nivelety vozovky cesty I/68 resp. úpravu obrusnej vrstvy vozovky cesty I/68 je riešená v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostným objektom.
Celková dĺžka úpravy na ceste I/68 je 100,00m.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov :
101-00 Rekonštrukcia cesty I/68
102-00 Obchádzková trasa
200-00 Rekonštrukcia mosta e.č.68-024

 

Firma, ktorej sa dá dôverovať.

O spoločnosti

Sledujte nás

Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach

Máte na nás nejakú otázku ? Chcete sa dozvedieť viac ?

Ⓒ 2023 - Všetky práva vyhradené