1) Základné ustanovenia

1.1 Účelom vydania tohto Prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami – nepodnikateľmi zúčastnenými na preprave a stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci (nákladu) a jej obsahu podľa § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), resp. § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov pokiaľ nejde o obchodno-záväzkový vzťah (ďalej len „Zmluva o preprave“). Prepravný poriadok neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku Dopravca (ako je definovaný nižšie) vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok tovaru na paletách, sypkých materiálov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa čl. 5 tohto Prepravného poriadku.

1.2 Dopravcom je GART sk s.r.o.,so sídlom Bardejovská 1D, 080 01 Prešov, IČO: 46 633 324 (ďalej len „Dopravca“) v zmysle § 3 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov.

1.3 Prepravou podľa Prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

1.4 Prepravnou povinnosťou Dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto Prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

2) Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

2.1 Dopravca vykonáva len vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu.

2.2 Charakter vykonávanej cestnej nákladnej dopravy:

 1. a) celovozové zásielky
 2. b) paletové zásielky
 3. c) sypké substráty
 4. d) ostatné materiály

2.3 Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:

 1. a) je ňou využitá ložná plocha vozidla,
 2. b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote,
 3. c) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.

2.4 O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy , ak Dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo.

2.5 Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:

 1. a) preprava sypkých substrátov (štrk, piesok, kamenivo, a pod.),
 2. b) preprava iných druhov tovaru na základe objednávok odosielateľa ( betónová zmes, a pod.).

 

 1. Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave

3.1 Odosielateľ si u Dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže Odosielateľ vykonať u Dopravcu písomne, ústne, mailom alebo telefonicky. Ústnu alebo telefonickú objednávku odosielateľ potvrdí písomne, ak ho na to Dopravca vyzve. Ustanovenia o objednávke – Zmluve o preprave sa nepoužijú v prípadoch, ak má Dopravca s odosielateľom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave.

3.2 Objednávka prepravy podľa ods. 1 tohto článku musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy tak, aby mohla po prijatí plniť funkciu Zmluvy o preprave, najmä

 1. a) označenie strán (odosielateľ a Dopravca), presné adresy, telefón príp. e-mail,
 2. b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,
 3. c) určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,
 4. d) odplatu za vykonanú prepravu v zmysle cenníka platného ku dňu vykonania objednávky,
 5. e) súhlas odosielateľa s Prepravným poriadkom.

3.3 K uzavretiu Zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky odosielateľa Dopravcom. Objednávka je záväzná pre odosielateľa, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená Dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany odosielateľa po pristavení vozidla na nakládku má Dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a spať vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného ku dňu prepravy.

3.4 Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu veci (zásielky) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia) za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto Prepravným poriadkom a odosielateľ sa Dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a Prepravným poriadkom ustanovené podmienky a zaplatí prepravné.

3.5 Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie Zmluvy o preprave Dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. v Zmluve o preprave. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného Dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

3.6 V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0, 05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.7 Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok Dopravcu voči odosielateľovi zo Zmluvy o preprave, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť. Odosielateľ zásielky a Dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

3.8 Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

3.9 Zmluvou o preprave Dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný list.

3.10 Ak nevyplýva zo Zmluvy o preprave niečo iné, Zmluva o preprave zaniká, ak odosielateľ nepožiadal Dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v Zmluve o preprave, inak do šiestich mesiacov od uzavretia Zmluvy o preprave.

4) Práva a povinnosti odosielateľa a príjemcu

4.1 Odosielateľ zásielky zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi uvedením nesprávnych údajov o obsahu zásielky a jej povahe, najmä nepravdivého popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

4.2 Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať Dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť Dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.

4.3 Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1 a 2 tohto článku, Dopravca môže jej prijatie odmietnuť; uskutočnený príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný Dopravcovi uhradiť. Odmietnutie prevzatia zásielky je Dopravca povinný odosielateľovi odôvodniť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je Dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.

4.4 Odosielateľ zodpovedá Dopravcovi za škodu spôsobenú osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach, ktorá vznikla z dôvodu vadnosti obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu Dopravcovi, ak Dopravca na vadnosť obalu odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu upozornil.

4.5 Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať Dopravcovi k dispozícii všetky potrebné dokumenty týkajúce sa zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré Dopravca požiada.

4.6 Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich Dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

4.7 Dokiaľ Dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od Dopravcu zastavenie prepravy, prerušenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladom liste a následne je odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi účelne vynaložené náklady s tým spojené. Ak však bol vydaný náložný list, môže to odosielateľ požadovať len na základe náložného listu. Ak bol náložný list už odovzdaný osobe oprávnenej požadovať vydanie zásielky, môže také príkazy udeliť len táto osoba.

4.8 Ak je v Zmluve o preprave určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo Zmluvy o preprave, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky, týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom podľa odseku 7 tohto článku. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ Dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

4.9 Ak bol vydaný náložný list podľa čl. 12 ods. 8, má právo domáhať sa vydania zásielky pri jeho predložení osoba oprávnená na to podľa náložného listu.

5) Vylúčenie z prepravy

Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:

 1. a) nebezpečných vecí,
 2. b) tekutých materiálov,
 3. c) živých zvierat,
 4. d) potravín podliehajúcich skaze.

6) Osobitné povinnosti odosielateľa, prijímateľa a Dopravcu

6.1 Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie.

6.2 Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

6.3 Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa Zmluvy o preprave príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

6.4 Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

6.5 Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drapáky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod.

7) Nakládka, vykládka a nakladacie práce na vozidle

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady.

8) Hmotnosť zásielky, preťaženie

8.1 Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.

8.2 Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša zodpovednosť za škodu a náklady, ktoré Dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke Dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.

8.3 O vyložení nadváhy, ktoré vykonal Dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.

8.4 Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

9) Čas čakania

9.1 Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.

9.2 Za každých začatých 15 min. je Dopravca oprávnený účtovať odosielateľovi prepravy poplatok podľa platného cenníka. Ďalej zodpovedá odosielateľ prepravy za výšku škody spôsobenú Dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

 

10) Prekážky prepravy a dodania

10.1 Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.

10.2 Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí Dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od Zmluvy o preprave odstúpiť. Ak na strane Dopravcu nie je zavinenie prekážky, tak má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.

10.3 Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, Dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ zásielky hradí náklady za skladné a zdržné.

10.4 Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny. Odosielateľa zásielky je potrebné o tomto upovedomiť.

10.5 Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak Dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste. Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že Dopravca musí túto poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.

10.6 Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, tak môže byť zásielka deponovaná v sklade na nebezpečenstvo a náklady odosielateľa zásielky.

10.7 Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho, aby prišiel iný pokyn odosielateľa zásielky alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu už bola prekážka oznámená, je potrebné o tom odosielateľa zásielky informovať.

10.8 Ak nemôže Dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

11) Zodpovednosť dopravcu

11.1 Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju Dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

11.2 Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil odosielateľ (príjemca alebo vlastník zásielky), príkaz odosielateľa (príjemcu alebo vlastníka zásielky), ktorý nebol zavinený nedbalosťou Dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

11.3 Za škodu na zásielke nezodpovedá Dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :

 1. a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
 2. b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku, alebo
 3. c) vadným obalom, na ktorý Dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil Dopravca na poškodenie obalu, nezodpovedá Dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

11.4 Pri škode na zásielke vzniknutej podľa bodu 3 tohto článku je Dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

11.5 Pokiaľ nákladný alebo náložný list neobsahuje výhrady Dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia Dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

11.6 Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie Dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

11.7 Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

11.8 Pri strate alebo zničení zásielky je Dopravca povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.

11.9 Ak príjemca, zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

11.10 Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu.

11.11 Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi Dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať. O zamýšľanej likvidácii musí Dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) Dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe.

11.12 O likvidácii zásielky Dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady Dopravcovi plynúce zo Zmluvy o preprave a prípadný zvyšok výťažku sa vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

12) Prepravné listiny

12.1 Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu Dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky v nákladnom. resp. prepravnom liste.

12.2 Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Riadne vyplnenú prepravnú listinu je povinný odovzdať Dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky poskytnúť Dopravcovi a po zapísaní Dopravcom /napr. do nákladného listu/ ich podpisom potvrdiť alebo sa Dopravca môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

12.3 Prepravná listina sa odovzdáva Dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté inak.

12.4 Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:

 1. a) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam
 2. b) nákladný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom
 3. d) denný záznam o prevádzke vozidla – STAZ-ka

12.5 Prepravná listina – denný záznam o prevádzke vozidla musí obsahovať najmenej tieto údaje:

 1. a) názov – meno – odosielateľa a príjemcu
 2. b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu
 3. c) počet kusov
 4. d) celkovú hmotnosť zásielky
 5. e) miesto nakládky a miesto vykládky
 6. f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky Dopravcom a príjemcom.

12.6 Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre opakované prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa za zásadne rovnakých podmienok, ako aj prepravy vo vnútri závodov a obvodov stavenísk môže odosielateľ dohodnúť použitie jednej prepravnej listiny pre celú smenu vozidla . Predpokladom dohody je, že odosielateľ zaistí vhodným spôsobom kontrolu jednotlivých prepráv. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

12.7 Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

12.8 Zmluvou o preprave Dopravca môže byť zaviazaný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list. Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od Dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

12.9 Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.

12.10 Práva z náložného listu na doručiteľa sa prevádzajú odovzdaním náložného listu osobe, ktorá má tieto práva nadobudnúť. Práva z náložného listu na meno možno previesť na inú osobu podľa ustanovení o postúpení pohľadávky. Práva z náložného listu vystaveného na rad oprávnenej osoby možno previesť vyplneným alebo nevyplneným rubopisom. Ak nie je v náložnom liste uvedené, na čí rad je vydaný, platí, že je vydaný na rad odosielateľa.

12.11 Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

 1. a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby dopravcu,
 2. b) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby odosielateľa,
 3. c) označenie prepravovanej veci,
 4. d) údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jeho rad,
 5. e) miesto určenia,
 6. f) miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.

12.12 Ak bol náložný list vydaný vo viacerých rovnopisoch, vyznačí sa ich počet na každom z nich. Po vydaní zásielky oprávnenej osobe na jeden rovnopis strácajú ostatné rovnopisy platnosť.

12.13 Za zničený alebo stratený náložný list je povinný dopravca vydať odosielateľovi nový náložný list s vyznačením, že ide o náhradný náložný list. V prípade zneužitia pôvodného náložného listu je odosielateľ povinný uhradiť škodu, ktorá tým bola dopravcovi spôsobená.

12.14 Obsah náložného listu je rozhodný pre nároky osoby oprávnenej podľa náložného listu. Dopravca sa môže voči nej odvolávať na ustanovenia zmluvy uzavretej s odosielateľom, len pokiaľ sú obsiahnuté v náložnom liste alebo pokiaľ sa na tieto ustanovenia v ňom výslovne odkazuje. Voči osobe oprávnenej podľa náložného listu môže dopravca uplatniť len námietky, ktoré vyplývajú z obsahu náložného listu alebo zo vzťahu dopravcu k oprávnenej osobe.

 1. Ako postupovať v prípade nehody a iných mimoriadnych udalostí

13.1 Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.

13.2 Ak bolo nevyhnutné kvôli vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.

13.3 Postup vodiča, resp. posádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 65 a § 66 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v znení neskorších predpisov. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:

 1. a) bezodkladne zastaviť vozidlo
 2. b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, keď by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku.

13.4 Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:

 1. a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
 2. b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
 3. c) vykonať potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
 4. d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
 5. e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
 6. f) bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ak tejto osobe bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom policajného zboru,
 7. g) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
 8. h) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
 9. i) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.

13.5 Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných veci alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom , účastník dopravnej nehody je povinný:

 1. a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi
 2. b) zotrvať na mieste dopravnej nehody až po príchod policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody
 3. c) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby, alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel hromadnej prepravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy.

13.6 Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne nedohodlo inak.

13.7 Posádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.

13.8 Dopravca má v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia nie je v jeho možnostiach, je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následné náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.

14) Reklamačné konanie

14.1 Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce zo Zmluvy o preprave s Dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku.

Oprávnený (odosielateľ alebo príjemca) musí reklamovať u Dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

14.2 Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (odosielateľ alebo príjemca) žiadať len ak ju preukázateľne Dopravcovi uhradil.

15) Záverečné ustanovenia

15.1 Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Dopravcu.

15.2 Dopravca zverejnil tento Prepravný poriadok na svojom webovom sídle.

15.3 Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom 05.11.2021.

15.4 Každý prepravca (odosielateľ a príjemca zásielky) je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave sa s týmto poriadkom oboznámiť.