Politika spoločnosti

Spoločnosť GART sk s. r. o., je dynamická spoločnosť so strategickým zámerom podnikania v stavebnom sektore a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb so zameraním sa na inžinierske a pozemné stavby. Dlhoročné odborné skúsenosti, profesionalita, ponuka efektívnych riešení a množstvo najazdených kilometrov bez nehody v našej flotile automobilov sú zárukou pre kvalitu poskytnutých služieb a spokojnosti zákazníkov. Prijatím verejnej zodpovednosti integrovaným manažérskym systémom sa spoločnosť zaväzuje: 

 • plniť aplikovateľné požiadavky medzinárodných noriem pre systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dobrovoľného nástroja schémy pre environmentálne manažérstvo a audit;
 • plniť ciele a záväzky, ktoré sú adekvátne a kompatibilné so strategickým smerovaním spoločnosti;
 • zamerať sa na všetky zainteresované strany k dosiahnutiu spokojnosti zákazníka;
 • myslieť na svojich zamestnancov zabezpečením vhodných pracovných podmienok a rozvoja ich odborného rastu;
 • odstraňovať vzniknuté a identifikované nebezpečenstvá a znižovať rizika nie len v oblasti ochrany životného prostredia ale i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • minimalizovanie škôd a strát spôsobených pracovnou neschopnosťou pre úrazy a choroby z povolania;
 • zlepšenie pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov a celkovej pracovnej klímy;
 • zlepšenie pracovných podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci otvoreným dialógom so zamestnancami a zástupcami zamestnancov;
 • rozvíjať princípy trvalo udržateľného rozvoja, obehového a nízkouhlíkového hospodárstva;
 • ochraňovať životné prostredie, vrátane prevencie znečisťovania;
 • plniť právne a iné požiadavky i nad rámec povinnosti;
 • neustále zlepšovanie systémov s cieľom zlepšovať svoje správanie !

v Prešove, dňa 10.06.2022

Jozef Jačišin

konateľ spoločnosti