Drienovská

Nová Ves

Výstavba prebieha

Účelom stavby je prestavba jestvujúceho jednopoľového mostného objektu ev.č.20-058 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred / za navrhovaným mostom. Prestavbou sa zlepší stavebno-technický stav mosta s vyhovujúcou zaťažiteľnosťou a stavebnou úpravou priľahlého úseku cesty sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty I/20.
Predmetná stavba je členená na objekty v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb:
101-00 Rekonštrukcia cesty I/20
201-00 Prestavba most ev. č. 20 058
500-00 Preložka vodovodu DN150
600-00 Ochrana káblov Slovak Telekom
620-00 Osvetlenie prechodu pre chodcov, časť Tekeriš – Tehelne
800-00 Obchádzková trasa rekonštrukcie cesty I/20